Hyppää sisältöön

Yhteiskuntavastuu

Koululiikuntaliitto KLL ry käynnisti syksyllä 2023 uuden strategiaprosessin vuosille 2024-2027, jossa keskeisiksi teemoiksi valittiin tunnekokemukset, yhteisöllisyys ja osallisuus. Strategiaa alustivat Camilla Tuominen ja Katri Lehtovaara. Syksyllä 2023 päivitettiin Koululaistapahtuman oheistus sekä Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.

Camilla Tuominen piti hallitukselle ja toimiston henkilökunnalle luennon tunnekokemusten merkityksestä ja mahdollisuuksista osana liikuntakokemusta ja palveluketjua. Camilla Tuominen (KTM, psykologian perusopinnot) on tunnekouluttaja, väitöskirjatutkija (Turun Kauppakorkeakoulu), tietokirjailija, vuoden puhuja 2021 ja 2022 sekä vuoden business vaikuttaja 2019. 

Katri Lehtovaara lähestyi kouluyhteisöjen asiantuntijana asiaa yhteisöllisyyden merkityksestä ja toimintakulttuurin rakentamisen näkökulmista. Katri Lehtovaara on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, rehtori, työnohjaaja ja elämäntaitojen valmentaja. Hänellä on kokemusta koulujen kehittämisestä yli 20 vuoden ajalta opettajana, apulaisrehtorina sekä  valmentajana ja kouluttajana. Katri on erikoistunut työyhteisöjen kehittämisen ohella koulun johtamisen tukemiseen sekä koulun pedagogiseen kehittämiseen.

Osallisuus on tunnistettu jo aiemmin tärkeäksi toiminnan ohjuriksi ja siinä otettiin käyttöön Innoduel -työkalu, jonka avulla opettajat, alakoululaiset, yläkoululaiset- ja lukiolaiset pääsevät vaikuttamaan KLL:n strategiaprosessiin ja toiminnan suunnitteluun. Lue lisää vuoden 2023 Toimintakertomuksesta.

– Lisäksi vuosia 2024-27 kuvaa talouden näkökulmasta paineet omaan varainhankintaan, kun OKM:n yleisavustuksia leikataan vuosien aikana.

Koululiikuntaliiton toimintaan osallistui vuonna 2022 ennätysmäärä koululaisia ja opettajia!

Koululiikuntaliitto KLL ry on toiminut vuodesta 1946 kouluyhteisöjen omana liikuttajana. Kaikki OAJ-aluejärjestöt sekä Suomen Luokanopettajat ry ovat KLL:n jäseniä. Kouluyhteisöjen ja yhteiskunnan tarpeet muuttuvat ajan saatossa. Liikkumisen tavat ovat monipuolistuneet ja hyvinvoinnin määritelmät muuttuneet. Liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan kannustaminen on ensiarvoisen tärkeää.
Koululiikuntaliitto on toiminut muutosagenttina tarjoamalla omalla toiminnallaan perinteisten koululaiskisojen lisäksi matalankynnyksen liikuntaa ja toiminnallista oppimista kannustavaa toimintaa mm. Sankarit-toimintaa. Olemme tunnistaneet aliedustettujen ryhmien tarpeita, kuten esim. tyttöjen liikunnan tarpeen 90-luvulla, soveltavan koululiikunnan tärkeyden ja toiminnallisen oppimisen mahdollisuudet.
Meille tärkeitä arvoja ovat yhdenvertainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus liikkua ja osallistua. Hyvinvoinnin osalta tuemme toiminnallamme KLL-sääntöjen mukaisesti mm. Opetushallituksen Opetussuunnitelman tavoitteita, joita ovat koululaisen ja kouluyhteisön fyysinen-, psyykkinen-, ja sosiaalinen hyvinvointi. Tältä sivulta löydät Koululiikuntaliitto KLL ry:n tavat ja keinot toimia yhteiskuntavastuullisesti. Uusimpana on vuoden 2021 Ympäristösuunnitelma.

Kehittäminen jatkuu – alla olevat kokonaisuudet on hyväksytty ja tarkistettu KLL:n hallituksessa vuosina 2021-2022.

Onnistunut ja turvallinen koululaistapahtuma

Koululaistapahtumat ovat osa koulun omaa toimintakulttuuria ja osallisuuskasvatusta. Vuosittain KLL:n valtakunnallisia tapahtumia on n. 230, jonka lisäksi KLL-alueet toimivat ja järjestävät alueellisesti tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Liikunnan avulla opitaan ja opetetaan fyysisiä perustaitoja, sosiaalista kanssakäymistä sekä edistetään psyykkistä hyvinvointia. Tapahtumissa saadaan kokemusta näistä kaikista asioista. Osallisuuden näkökulmasta koululainen itse voi vaikuttaa ja suunnitella osallistumistaan tai itse tapahtumaa. Parhaimmillaan koululainen luo toimintakulttuuria vertaisilleen omassa oppimisympäristössään. Koululaistapahtumissa haluamme noudattaa Reilun pelin sääntöjä ja toimia kestävästi.

Kurinpitomenettelystä kisoissa on määrätty KLL-oppaassa kohdassa Eettiset säännöt, jonka lisäksi yksilökisoissa noudatetaan lajiliiton ohjeistuksia. KLL-kisoissa on jury, joka ratkaisee tapaukset paikan päällä. Häiriökäyttäymisestä ilmoitetaan koululle, kotiin ja seuralle – joskus myös lajiliitolle ja kurinpitotoimenpiteenä voi olla esim. määräaikainen pelikielto tai poistaminen valmennusryhmästä. Palloisarjoissa toimitaan samoin periaattein, jonka lisäksi kurinpitomenettelystä määritetään tarkemmin tapahtumakohtaisissa yleisissä määräyksissä.

Henkilöstön osalta noudatamme työterveyden toimintaohjelmaa, jossa on erikseen kirjattu toimenpiteinä varhaisen puuttumisen malli, 30-60-90-poissaolo -malli ja puheeksiottamisen malli. Lisäksi Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelmassa on kerrottu tarkemmin vastuista ja toimenpiteistä.

Alla olevia suunnitelmia voi soveltaa tapahuman koon ja kohderyhmän mukaan.

Vastuullisuus ja hyvä hallinto

Koululiikuntaliiton hallitus v. 2022-23 Kuvassa vasemmalta oikealle: Pj Vesa Haapala, jäsenet Johanna Korkala, Jaana Talja-Latvala, vpj Esa Seretin, jäsenet Päivi Koskela ja Karita Koskinen(Pasi Pesonen ja Antti Lahti puuttuvat kuvasta)
Koululiikuntaliiton hallitus v. 2022-23 Koululiikuntaliiton hallitus v. 2022-23 Kuvassa vasemmalta oikealle: Pj Vesa Haapala, jäsenet Johanna Korkala, Jaana Talja-Latvala, vpj Esa Seretin, jäsenet Päivi Koskela ja Karita Koskinen (Pasi Pesonen ja Antti Lahti puuttuvat kuvasta)

Vastuullisuus mahdollistaa tasalaatuisen, monipuolisen, lukumääräisesti eri kokoisten tapahtumien ja maantieteellisesti laajan toiminnan. Vastuullisuus ja hyvä hallinto kulkevat käsi kädessä – haluamme luoda merkityksellisiä hetkiä ja kasvun polkua edistämällä yhteisöllisyyttä kouluissa. Vastuullisuus merkitsee käytännössä toiminnan saavutettavuutta, läpinäkyvyyttä, oikeellisuutta. Tehokas hallinto ja totetust tarkoittaa sitä, että asiat järjestetään kustannustehokkaasti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaamme ja erilaisille tai eri tavoin liikuntaan motivoituville liikkujille löytyy toimintamuotoja. Tuemme kouluja opetustyössä ja tarjoamme ilmiöoppimisen mahdollisuuksia learning-by-doing -menetelmin liikunnan keinoin. Käytännössä Koululiikuntaliitto on ollut mukana kehittämässä Hyvän hallinnon opasta, on luonut itselleen taloussäännön sekä on hyväksynyt Reilu peli -urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet toiminnan ohjenuoriksi. Työnantajana Koululiikuntaliitto on vastuullinen toimija, joka luo tasaveroiset mahdollisuudet työntekijöilleen ja vapaaehtoisilleen osallistua toimintaan. Työnantajana toteutamme ratkaisuja, jotka tukevat työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Kestävä kehitys

Koululaisten hyvinvoinnin (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) tukeminen liikunnan ja liikuntakasvatuksen keinoin luo suurta sosiaalista pääomaa osallistujilleen kuin myös koko Suomelle. Koululiikuntaliitto kannustaa monipuoliseen itselle sopivaan liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin mm. toiminnallisen oppimisen keinoin. Valtakunnallisesti vaikuttavuus on suurta, kuten myös kohderyhmät – koululaiset ja koulun henkilöstö.

Kaikki toiminta jättää jälkensä ympäristöön. Tavoitteenamme on löytää sellaiset mittarit, jossa huomio keskittyy nettoarvoon – tuotamme enemmän hyvää yhteiskunnalle kuin aiheutamme kuormitusta ympäristölle. Työ on aloitettu.

Päivitetty KLL opas onnistuneeseen ja turvalliseen koululaistapahtuman toteuttamiseen on alun alkaen ilmestynyt jo v. 2009. Hyvin suunniteltu tapahtuma mahdollistaa ympäristön ja kestävän kehityksen huomioimisen.
Kestävän kehityksen suunnittelu on Koululiikuntaliitossa aloitettu ajoissa mm. Liikkujan polku /vaikuttajaverkostossa aktiivisesti toimimalla. Urheiluyhteisö ja Koululiikuntaliitto on tunnistanut neljä merkittävintä asiaa, jotka aiheuttavat kuormitusta ympäristöön: 1) matkustaminen tapahtumapaikoille 2) tapahtumaruokailun valinnat 3) osallisuuden lisääminen /saavutettavuus 4) markkinointiviestinnän keinovalikoima.

Yhtälailla on tunnistettu ne arvot ja merkitykset, joita toimintamme tuottaa: 1) Edistämme ja kannustamme koululaisia ja opetushenkilökuntaa liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. 2) Edistämme osallisuutta, yhteisöllisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä ja yhteishenkeä erilaisten tapahtumien kautta. 3) Hyödynnämme olemassa olevia tiloja ja toimijoiden osaamista valtakunnallisesti. 4) Tapahtumapaikat pyritään valitsemaan niin, että niihin pääsee joko lihasvoimin tai julkisilla kulkuvälineillä tai ainakin kimppakyydeillä. 5) Tuemme Opetussuunnitelman liikunnan tavoitteita ja edistämme toiminnallamme fyysistä-, psyykkistä-, ja sosiaalista hyvinvointia. 6) Tunnistamme ja työstämme saavutettavuutta ja osallisuuden kasvattamista eri keinoin mm. digi-koulutuksin, oppilastoimitsijoita kasvattamalla sekä osallisuu itseään koskevan toiminnan suunnitteluun kouluyhteisössään ja KLL:n valtakunnallisessa toiminnassa. 7) Kannustamme perusliikuntaitojen ja kehollisen ilmauksen oppimiseen 8) Viestintämarkkinointi on pääasiassa sähköistä. 9) Hallinto on tehokasta ja toimii sähköisessä ympäristöstä jo vuodesta 2013.

Jaa somessa:

Kysy lisää henkilökunnaltamme

Kristiina Jakobsson

Toiminnanjohtaja


toiminnan johtaminen, taloushallinto, yhteiskuntasuhteet, KLL-aluetoiminnan koordinointi, tilastointi, kv- toiminta

040 500 2661 kristiina.jakobsson@kll.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuulet uusimmat uutisemme seitsemän kertaa vuodessa.
Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa uutiskirjeen linkistä.